Konkursy - Pszczoła i jej świat - Pasieka - Roman Tański

Przejdź do treści
KONKURS - Pszczoła i jej świat
KONKURS ROZPOCZYNA SIĘ 11.09.2017
NADSYŁANIE PRAC OD 11.09.2017
ZAKOŃCZENIE NADSYŁANIA 02.10.2017
GŁOSOWANIE ZACZYNA SIĘ OD 04.10.2017
KONKURS ZAKOŃCZY SIĘ 12.10.2017
Formularz zgłoszeniowy
§ I
Regulamin konkursu plastycznego "Pszczoła i jej świat"

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest "Pasieka Miodula" Gospodarsto Pasieczne Roman Tański Wydrza 281 39-410 Grębów.
2. Konkurs rozpoczyna się 11.09.2017 i będzie trwał do 08.10.2017.
3. Nadsyłanie prac od 11.09.2017 do 02.10.2017, głosowanie od 04.10.2017 do 08.10.2017.
4. Ogłoszenie zwycięzców za pośrednictwem strony www.pasieka-miodula.pl
5. Temat prac konkursowych brzmi: "Pszczoła i jej świat".

§ II
Warunki udziału w konkursie:

1. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci z przedszkoli zaproszonych do uczestnictwa.
2. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką i muszą być pracami własnymi dzieci wcześniej nie publikowanymi.
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
4. Pracę należy przekazać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie organizatora.
5. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin oraz oświadcza, że dysponuje prawem majątkowym i osobistym do przekazanej pracy a praca nie narusza praw autorskich osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
6. Prawni opiekunowie uczestnika wyrażają zgodę na jego udział w konkursie - zgłoszenia może dokonać tylko prawny opiekun uczestnika konkursu.
7. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przekazanie praw do prac organizatorowi, oraz na umieszczanie jego wizerunku oraz danych osobowych w materiałach i na stronie internetowej organizatora w związku z prowadzonym konkursem.
8. Organizator oświadcza, że wszystkie dane osobowe uczestników zostaną pozyskane wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza zakresem związanym z przebiegiem konkursu i wyłonieniem zwycięzców.
9. W przypadku naruszenia któregokolwiek z punktu niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany i traci prawo do nagrody.
10. Prawny opiekun wypełni oraz złoży w formie pisemnej w przedszkolu, do którego uczęszcza uczestnik, oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz akceptacji jego warunków.

§ III
Przebieg konkursu i nagrody.

1. Organizator wyłoni w systemie głosowania laureatów konkursu. O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych głosów.
2. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej organizatora www.pasieka-miodula.pl
11. Organizator przekaże nagrody po wyłonieniu zwycięzców w terminie i miejscu ogłoszonym na stronie organizatora.
12. Zwycięzcy zobowiązują się do odebrania nagrody w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia miejsca i terminu wręczenia nagrody, w przypadku nie odebrania po tym terminie nagroda przepada.

§ IV
Nagroda za poszczególne miejsca:

1 miejsce - rowerek dziecięcy 16 cali i kask rowerowy;
2 miejsce - gra cymbergaj i zestaw upominkowy;
3 miejsce - komplet gier planszowych i zestaw upominkowy;
4 miejsce - komplet puzzli i zestaw upominkowy;
5 miejsce - puzzle i zestaw upominkowy

§ V
Organizator przewiduje dodatkowe nagrody - specjalne niespodzianki w kategoriach:

- za zgodność z tematem,
- za oryginalność
- za estetykę
Nagrody te zostaną przyznane niezależnie od liczby zdobytych głosów, a o wyborze decyduje organizator.


§ VI
Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
- zmiany regulaminu konkursu w przypadku zamiany przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń,
- odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
- nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku dokonania zbyt małej liczby zgłoszeń
- usunięcia zgłoszonej pracy w przypadku naruszenia regulaminu lub w przypadku uznania niezgodności pracy z tematem konkursu, jak również zawierających treści lub symbole powszechnie uznawane za obraźliwe.

Akceptowane pliki jpg, png, zip nie większe niż 9MB
W regulaminie konkursu wszystkie informacje potrzebne do wziecia udziału.
Regulamin konkursu do pobrania w formacie .pdf (Adobe Reader)
Aby wziąć udział w głosowaniu, musisz się zalogować na konto GOOGLE https://accounts.google.com
Jeżeli jesteś już zalogowany w przeglądarce, możesz przystąpić do głosowania tuż poniżej lub https://goo.gl/forms/LKaMB7fHCzZKjGNA3
***Logowanie służy przedewszystkim temu aby z jednego konta można było oddać tylko jeden głos***
Created by KrisWEB All Rights Reserved
Wróć do spisu treści